Fal-e-Hafez - فال حافظ شیرازی با تعبیر

یادداشت های بازدیدکنندگان سایت فال حافظ

همانطور که از عنوان این قسمت پیداست، شما می توانید یادداشت های خود را از اینجا ارسال نمایید. موضوع یادداشت ها دلخواه بوده و هیچگونه محدودیتی وجود ندارد. جهت ثبت یادداشت جدید، بر روی گزینه ی زیر کلیک نمایید:
(توجه داشته باشید که درصورت درخواست ارسال فال، حتماْ آدرس ایمیل خود را بصورت کامل و صحیح وارد نمایید چرا که در غیر اینصورت، درخواست شما بلافاصله حذف خواهد شد.)

یادداشت جدید در سایت فال حافظ شیرازی


- نا مشخص -

از:
Iran


خيلي خوب بودمرسي مشكلي دارم واسم دعاكنيد
[1142] پنجشنبه 2 آذر 1391 11:00 امتیاز به سایت: 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5  بازگشت به نخست


- رفیق -

از:
Iran


اول سلام بہ بہترین رفیق دنیاداداش نیما!
بعدسلام بہ رفقاےھمقفسےناب!
رفقادلم بدجورگرفتہ،من خلقم بدنیست ولےمامانم اینقدپشت سردیگرون حرف مےزنہ کہ ازکورہ بیرون میرم.بابام ھم مدام ازمامانم فراریہ،زندگیم فاجعہ ست،رفقابرام دعاکنید،نمےدونم چکارکنم،دیگہ واقعادرموندہ شدم ازاین زندگے!
اززندگےاےکہ فقط اسیرباشےوجق بیرون رفتن نداشتہ باشے!
زندگےاےکہ مامانت مخالف میلت برات تصمیم بگیرہ وتوازاینکہ بایدخواروذلیل باشےخستہ بشے،رفقامن ازھیچاس بہ اندازۂمادرزخم نخوردم،
رفقابرارفیقےکہ دارہ سفرۂدلشوبراتون بازمےکنہ،دعاکنید،
تابحال براکسےدرددل نکردم،شماھم اولین کسانےھستیدکہ مےخوام اززندگےتلخےکہ داشتم ودارم براشون بگم،ولےکم کم،
آخہ درددل زیادہ!
فقط رفقااین حرفموھمیشہ یادتون باشہ،درستہ من درددل باکسےنکردم ولےگوش شنواےخوبےبراےشنیدن درددل دیگران دارم،ازتون مےخوام ھیچوقت این جملہ روفراموش نکنید!
"اگہ نمےتونیدبہ درددل کسےگوش کنید،پس کارےنکنیدکہ شماھم درددلش بشید!...!"
فعلاباے..!
ولے...!
التماس دعا....!
"شایدنابترین رفیق.....!"
[1141] پنجشنبه 2 آذر 1391 01:58 امتیاز به سایت: 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5  بازگشت به نخست


- مجید نجف -

از:
Iran


سلام لطفاً هر روز فال اون روز رو برام ایمیل کنید
[1140] دوشنبه 29 آبان 1391 02:43 امتیاز به سایت: 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5  بازگشت به نخست


- رفیق -

از:
Iran


سلام رفقا...!
من خیلےگناہ کردم،ولےیہ آدم دلمردہ ھستم کہ اززندگےخيرےندید!
رفقابیاین براےھمدیگہ دعاکنیم تادعاھامون بگیرہ،نہ فقط براخودمون،
التماس دعا...!
"رفیق"
[1139] شنبه 27 آبان 1391 13:01 امتیاز به سایت: 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5  بازگشت به نخست


- رفیق -

از:
Iran


سلام رفقا...!
من خیلےگناہ کردم،ولےیہ آدم دلمردہ ھستم کہ اززندگےخيرےندید!
رفقابیاین براےھمدیگہ دعاکنیم تادعاھامون بگیرہ،نہ فقط براخودمون،
التماس دعا...!
"رفیق"
[1138] شنبه 27 آبان 1391 13:01 امتیاز به سایت: 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5  بازگشت به نخست


- رفیق -

از:
Iran


فرض کن،حضرت مہدےبہ توظاھرگردد!
ظاھرت ھست چنانےکہ خجالت نکشے؟
باطنت ھست پسندیدۂصاحب نظرے؟
خانہ ات لایق اوھست کہ مہمان گردد؟
لقمہ ات درخوراوھست کہ نزدش ببرے؟
پول بےشبھہ وسالم،زھمہ داراییت!
دارےآنقدرکہ یک ھدیہ برایش بخرے؟
حاضرےگوشےھمراہ توراچک کند؟
باچنین شرط کہ درحافظہ ےآن دستےنبرے؟
واقفےبرعمل خویش بییش ازدیگےان!
مےتوان گفت:توشیوۂاثنےعشرے؟؟؟؟

"
التماس دعا.... .....!"
"رفیق"
[1137] جمعه 26 آبان 1391 14:37 امتیاز به سایت: 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5  بازگشت به نخست


- رفیق -

از:
Iran


رفقاسلام
اول ازداداش نیمابخاطرعصانیتم کہ گفتم جواب نمیدن معذرت مےخوام...!
دوم ایام محرمہ،مارو ھم دعاکنید.
سوم؛رفقابیاین توشبہاےمحرم سادہ بپوشیم.پسراپیراھن سادہ باشلوارسادہ،دخترھاھم باچادرےکہ پوششون پیدانباشہ!!!
اگہ دارم اینارومیگم بخاطراینہ کہ رسم امام حسین؛ژندہ پوشےبود؛پس چرابریم مراسم بجاےسینہ زنےگناہ کنیم؛تاباپوشش بدمون نظردیگرون روجلب کنیم،؟؟
رفقامن۶سال پیش توھمین مجالس دل بہ دست کسےدادم کہ زندگےمونابودکرد،بہش گفتم کہ سادہ پوش باش،گفت فضولےنکن،ولےآخربہ حرف من رسیدو۲سالہ شبہاےمحرم سادہ مےپوشہ،ودیشب ھم فہمیدم ازدواج کردہ؛رفقابخاطرخودتون یکےدیگہ روتباہ نکنید،شایدبگیدربطش بہ ھم دیگہ چیہ؟؟؟ربطش اینہ کہ جواناےاین دورہ زمانہ بیشترشون بہ قیافہ وتیپ دل مےبندند،بیاین حداقل درمجلس امام حسین گناہ نکنیم وآیین ژندہ پوشےحسین روداشتہ باشیم.
چہارم؛رفقاحسین غریب شہیدشد،درست!ولےرفقاحسین؛عباس داشت،علےاکبرداشت،قاسم داشت،....،ولےرفقامہدےزھرا،کےرودارہ؟؟ب خداکہ غریبترازمہدےکسےنیست،رفقاحاجتہاےخودت ون روفراموش کنیدوفقط برا؛مہدے؛دعاکنید!براش دعاکنید!

مہدےمےگوید؛خدااین بندہ منویادکرد،پس بہ منہ مہدےحاجتشوبدہ...!

رفقاالتماس دعا...!"رفیق زخم خوردہ وگنہکار"
[1136] جمعه 26 آبان 1391 12:11 امتیاز به سایت: 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5  بازگشت به نخست


- mohira ahmedov -

از:
Iran


salam man 1hafte shod haruz vorede sayte shomo misham be fale hafez bavar daram ltfan khodeton baram 1fal begirid baram imeyl konid mamnonam broken heart
[1135] جمعه 17 آذر 1391 23:17 امتیاز به سایت: 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5  بازگشت به نخست

« نخست1...91011121314151617181920212223242526272829303132333435363738...162آخر »