بازآی ساقيا که هواخواه خدمتم
زان جا که فيض جام سعادت فروغ توست
هر چند غرق بحر گناهم ز صد جهت
عيبم مکن به رندی و بدنامی ای حکيم
می خور که عاشقی نه به کسب است و اختيار
من کز وطن سفر نگزيدم به عمر خويش
دريا و کوه در ره و من خسته و ضعيف
دورم به صورت از در دولتسرای تو
حافظ به پيش چشم تو خواهد سپرد جان
                    
  مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم
بيرون شدی نمای ز ظلمات حيرتم
تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم
کاين بود سرنوشت ز ديوان قسمتم
اين موهبت رسيد ز ميراث فطرتم
در عشق ديدن تو هواخواه غربتم
ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم
ليکن به جان و دل ز مقيمان حضرتم
در اين خيالم ار بدهد عمر مهلتم
                    
تعبیر:در انتظار به سر می بری و از دوست و محبوب خود جدا شده و دور مانده ای. با سعی و تلاش و دعا به درگاه خداوند به مقصود خود می رسی. هرچند که ممکن است این کار دیر انجام گیرد، اما نا امید و مأیوس نباش. آنچه خداوند بخواهد همان می شود. راه های مختلف را آزمایش کن تا به نتیجه برسی.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org