طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف
طرف کرم ز کس نبست اين دل پراميد من
از خم ابروی توام هيچ گشايشی نشد
ابروی دوست کی شود دست کش خيال من
چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل
من به خيال زاهدی گوشه نشين و طرفه آنک
بی خبرند زاهدان نقش بخوان و لا تقل
صوفی شهر بين که چون لقمه شبهه می‌خورد
حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق
                    
  گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف
گر چه سخن همی‌برد قصه من به هر طرف
وه که در اين خيال کج عمر عزيز شد تلف
کس نزده‌ست از اين کمان تير مراد بر هدف
ياد پدر نمی‌کنند اين پسران ناخلف
مغبچه‌ای ز هر طرف می‌زندم به چنگ و دف
مست رياست محتسب باده بده و لا تخف
پاردمش دراز باد آن حيوان خوش علف
بدرقه رهت شود همت شحنه نجف
                    
تعبیر:از رفتار ریاکارانه ی اطرافیانت، نا امید و دلسرد نباش. اگر صداقت داشته باشی و ریاکاری را رها کنی، به هدف خود می رسی. اخلاص و ایمان، بهترین سرمایه ی انسان است. بدبینی و تردید را از خود دور کن. به خداوند توکل کن و عمر عزیز را در راه خواسته های دست نیافتنی تباه نکن.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org