سرم خوش است و به بانگ بلند می‌گويم
عبوس زهد به وجه خمار ننشيند
شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست
گرم نه پير مغان در به روی بگشايد
مکن در اين چمنم سرزنش به خودرويی
تو خانقاه و خرابات در ميانه مبين
غبار راه طلب کيميای بهروزيست
ز شوق نرگس مست بلندبالايی
بيار می که به فتوی حافظ از دل پاک
                    
  که من نسيم حيات از پياله می‌جويم
مريد خرقه دردی کشان خوش خويم
کشيد در خم چوگان خويش چون گويم
کدام در بزنم چاره از کجا جويم
چنان که پرورشم می‌دهند می‌رويم
خدا گواه که هر جا که هست با اويم
غلام دولت آن خاک عنبرين بويم
چو لاله با قدح افتاده بر لب جويم
غبار زرق به فيض قدح فروشويم
                    
تعبیر:شک و دودلی را از خود دور کن و بدون تفکر و اندیشه کاری را شروع نکن. در هر کار صداقت و درستی را پیشه کن و از ریاکاری و ریاکاران دوری کن. خود را به دست سرنوشت نسپار و کار امروز را به فردا نینداز.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org