عشق تو نهال حيرت آمد
بس غرقه حال وصل کخر
يک دل بنما که در ره او
نه وصل بماند و نه واصل
از هر طرفی که گوش کردم
شد منهزم از کمال عزت
سر تا قدم وجود حافظ
                    
  وصل تو کمال حيرت آمد
هم بر سر حال حيرت آمد
بر چهره نه خال حيرت آمد
آن جا که خيال حيرت آمد
آواز سال حيرت آمد
آن را که جلال حيرت آمد
در عشق نهال حيرت آمد
                    
تعبیر:نگرانی را از خود دور کن و به خود ایمان داشته باش. بهتر است از خواسته های خود بکاهی و بطور متعادل زندگی کنی. افراط و تفریط در هیچ کاری درست نیست.

www.falehafez.org