ما شبی دست برآريم و دعايی بکنيم
دل بيمار شد از دست رفيقان مددی
آن که بی جرم برنجيد و به تيغم زد و رفت
خشک شد بيخ طرب راه خرابات کجاست
مدد از خاطر رندان طلب ای دل ور نه
سايه طاير کم حوصله کاری نکند
دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست
                    
  غم هجران تو را چاره ز جايی بکنيم
تا طبيبش به سر آريم و دوايی بکنيم
بازش آريد خدا را که صفايی بکنيم
تا در آن آب و هوا نشو و نمايی بکنيم
کار صعب است مبادا که خطايی بکنيم
طلب از سايه ميمون همايی بکنيم
تا به قول و غزلش ساز نوايی بکنيم
                    
تعبیر:راه دشواری در پیش داری. برای رسیدن به هدف، اراده ای محکم لازم است. باید هوشیار و مراقب باشی تا دچار لغزش و خطا نشوی. از دوستان مشفق و آگاه راهنمایی بطلب و با آنها مشورت کن. صبر و حوصله کن تا با آرامش خاطر به کار خود ادامه بدهی.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org