گفتند خلايق که تويی يوسف ثانی
شيرينتر از آنی به شکرخنده که گويم
تشبيه دهانت نتوان کرد به غنچه
صد بار بگفتی که دهم زان دهنت کام
گويی بدهم کامت و جانت بستانم
چشم تو خدنگ از سپر جان گذراند
چون اشک بيندازيش از ديده مردم
                    
  چون نيک بديدم به حقيقت به از آنی
ای خسرو خوبان که تو شيرين زمانی
هرگز نبود غنچه بدين تنگ دهانی
چون سوسن آزاده چرا جمله زبانی
ترسم ندهی کامم و جانم بستانی
بيمار که ديده‌ست بدين سخت کمانی
آن را که دمی از نظر خويش برانی
                    
تعبیر:بخت و اقبال مساعد همراه تو است. به زودی به کام و آرزوی خود می رسی. با کمی تلاش می توانی آرزوهای خود را تحقق بخشی. در روزگار خوشی و سرور، خودبین و خودپسند نباش و به دیگران نیز بیندیش. خداوند را شاکر و سپاسگزار باش و قدر نعمت های او را بدان.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org