حسب حالی ننوشتی و شد ايامی چند
ما بدان مقصد عالی نتوانيم رسيد
چون می از خم به سبو رفت و گل افکند نقاب
قند آميخته با گل نه علاج دل ماست
زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر
عيب می جمله چو گفتی هنرش نيز بگو
ای گدايان خرابات خدا يار شماست
پير ميخانه چه خوش گفت به دردی کش خويش
حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت
                    
  محرمی کو که فرستم به تو پيغامی چند
هم مگر پيش نهد لطف شما گامی چند
فرصت عيش نگه دار و بزن جامی چند
بوسه‌ای چند برآميز به دشنامی چند
تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند
نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند
چشم انعام مداريد ز انعامی چند
که مگو حال دل سوخته با خامی چند
کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند
                    
تعبیر:زمان را بیهوده از دست نده. فرصتها را غنیمت بدان و بیهوده به دنبال عیبجویی نباش. کمی اراده داشته باش و با دیگران مشورت کن تا بهتر بتوانی تصمیم بگیری.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org