ديدار شد ميسر و بوس و کنار هم
زاهد برو که طالع اگر طالع من است
ما عيب کس به مستی و رندی نمی‌کنيم
ای دل بشارتی دهمت محتسب نماند
خاطر به دست تفرقه دادن نه زيرکيست
بر خاکيان عشق فشان جرعه لبش
آن شد که چشم بد نگران بودی از کمين
چون کانات جمله به بوی تو زنده‌اند
چون آب روی لاله و گل فيض حسن توست
حافظ اسير زلف تو شد از خدا بترس
برهان ملک و دين که ز دست وزارتش
بر ياد رای انور او آسمان به صبح
گوی زمين ربوده چوگان عدل اوست
عزم سبک عنان تو در جنبش آورد
تا از نتيجه فلک و طور دور اوست
خالی مباد کاخ جلالش ز سروران
                    
  از بخت شکر دارم و از روزگار هم
جامم به دست باشد و زلف نگار هم
لعل بتان خوش است و می خوشگوار هم
و از می جهان پر است و بت ميگسار هم
مجموعه‌ای بخواه و صراحی بيار هم
تا خاک لعل گون شود و مشکبار هم
خصم از ميان برفت و سرشک از کنار هم
ای آفتاب سايه ز ما برمدار هم
ای ابر لطف بر من خاکی ببار هم
و از انتصاف آصف جم اقتدار هم
ايام کان يمين شد و دريا يسار هم
جان می‌کند فدا و کواکب نثار هم
وين برکشيده گنبد نيلی حصار هم
اين پايدار مرکز عالی مدار هم
تبديل ماه و سال و خزان و بهار هم
و از ساقيان سروقد گلعذار هم
                    
تعبیر:به زودی به هدف و آرزوی خود خواهی رسید و روزگار سعادت و نیکبختی فرا می رسد. بدخواهی و حسادت دیگران تأثیری در اراده تو نخواهد داشت. اعتماد به نفس خود را بیشتر کن. عشق و محبت را سرلوحه ی کار خود قرار بده.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org