مزن بر دل ز نوک غمزه تيرم
نصاب حسن در حد کمال است
چو طفلان تا کی ای زاهد فريبی
چنان پر شد فضای سينه از دوست
قدح پر کن که من در دولت عشق
قراری بسته‌ام با می فروشان
مبادا جز حساب مطرب و می
در اين غوغا که کس کس را نپرسد
خوشا آن دم کز استغنای مستی
من آن مرغم که هر شام و سحرگاه
چو حافظ گنج او در سينه دارم
                    
  که پيش چشم بيمارت بميرم
زکاتم ده که مسکين و فقيرم
به سيب بوستان و شهد و شيرم
که فکر خويش گم شد از ضميرم
جوان بخت جهانم گر چه پيرم
که روز غم بجز ساغر نگيرم
اگر نقشی کشد کلک دبيرم
من از پير مغان منت پذيرم
فراغت باشد از شاه و وزيرم
ز بام عرش می‌آيد صفيرم
اگر چه مدعی بيند حقيرم
                    
تعبیر:با اراده و محکم به پیش برو. در این راه به اراده و تصمیم های به جای خود اعتماد کن. سست اراده و ترسو نباش. ایمان و اراده ی محکم، بهترین یار و یاور تو است. تا به کسی اعتماد نکرده ای با او درد دل نکن.

www.falehafez.org