دل و دينم شد و دلبر به ملامت برخاست
که شنيدی که در اين بزم دمی خوش بنشست
شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد
در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو
مست بگذشتی و از خلوتيان ملکوت
پيش رفتار تو پا برنگرفت از خجلت
حافظ اين خرقه بينداز مگر جان ببری
                    
  گفت با ما منشين کز تو سلامت برخاست
که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست
پيش عشاق تو شب‌ها به غرامت برخاست
به هواداری آن عارض و قامت برخاست
به تماشای تو آشوب قيامت برخاست
سرو سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست
کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست
                    
تعبیر:شک و تردید را از خود دور کن و از سرزنش دیگران نترس. دل قوی دار زیرا به آرزوهایت می رسی. با پشتکار و جدیت به پیش برو. به استقبال حوادث برو تا به مقصود خود برسی.

www.falehafez.org