غرور و تعصب را رها کن و آینده نگر باش. اوضاع همیشه بر وفق مراد نیست. در روزگار توانمندی به یاد تنگدستان باش تا خداوند همیشه به تو یاری رساند.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org