Fal-e-Hafez - فال حافظ شیرازی با تعبیر

نمایش فال حافظ در سایت خود

Falehafez - فال حافظ شیرازی با تعبیر

شما می توانید به سادگی با قرار دادن یک iframe در سایت خود، نتایج فال حافظ را در اختیار بازدیدکنندگان خود قرار دهید. با اندکی تغییر در تگ iframe می توانید ترکیب رنگ متن ها و همچنین رنگ یا تصویر زمینه را به شکل مورد نظر خود در آورید و در سایت خود قرار دهید.

پارامترهای قابل تغییر:

width - عرض iframe می باشد که با اندازه قلم 2 پیشنهاد می گردد کمتر از 600 نباشد.

height - ارتفاع iframe می باشد.

fontcolor - رنگ قلم مورد نظر جهت نمایش فال و تعبیر آن می باشد.

fontsize - اندازه قلم مورد نظر جهت نمایش فال و تعبیر آن می باشد.

bgcolor - رنگ زمینه iframe می باشد.

bgimg - مسیر تصویر مورد نظر برای زمینه iframe می باشد. به عنوان مثال می توانید http://www.falehafez.org/assets/img/back.gif را وارد نمایید.

bgrepeat - وضعیت تکرار تصویر زمینه را نشان می دهد که می تواند یکی از موارد inherit, no-repeat, repeat, repeat-x و repeat-y باشد.

نمونه با تصویر زمینه

نمونه بدون تصویر زمینه