اگر نه باده غم دل ز ياد ما ببرد
نهيب حادثه بنياد ما ز جا ببرد
اگر نه عقل به مستی فروکشد لنگر
چگونه کشتی از اين ورطه بلا ببرد
فغان که با همه کس غايبانه باخت فلک
که کس نبود که دستی از اين دغا ببرد
گذار بر ظلمات است خضر راهی کو
مباد کتش محرومی آب ما ببرد
دل ضعيفم از آن می‌کشد به طرف چمن
که جان ز مرگ به بيماری صبا ببرد
طبيب عشق منم باده ده که اين معجون
فراغت آرد و انديشه خطا ببرد
بسوخت حافظ و کس حال او به يار نگفت
مگر نسيم پيامی خدای را ببرد

تعبیر:اگر خود را ضعیف و ناتوان بدانی زندگی سختی در پیش خواهی داشت. روزگار پستی و بلندی دارد. در انجام کاری که در پیش داری دقت کن و با درایت پیش برو تا دچار دردسر و مشکل نشوی. اگر نا امید نشوی موفق و پیروز خواهی شد. آرزوهای محال را رها کن.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org