دلا بسوز که سوز تو کارها بکند
عتاب يار پری چهره عاشقانه بکش
ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند
طبيب عشق مسيحادم است و مشفق ليک
تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار
ز بخت خفته ملولم بود که بيداری
بسوخت حافظ و بويی به زلف يار نبرد
                    
  نياز نيم شبی دفع صد بلا بکند
که يک کرشمه تلافی صد جفا بکند
هر آن که خدمت جام جهان نما بکند
چو درد در تو نبيند که را دوا بکند
که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند
به وقت فاتحه صبح يک دعا بکند
مگر دلالت اين دولتش صبا بکند
                    
تعبیر:با امید به خدا کارهایت آسان و هموار می شود. بهتر است که ناامید نباشی. اراده ی خود را محکم کن. به امید کمک دیگران ننشین و فریب ریاکاران را نخور. عقل خود را به کار گیر.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org