دی پير می فروش که ذکرش به خير باد
گفتم به باد می‌دهدم باده نام و ننگ
سود و زيان و مايه چو خواهد شدن ز دست
بادت به دست باشد اگر دل نهی به هيچ
حافظ گرت ز پند حکيمان ملالت است
                    
  گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز ياد
گفتا قبول کن سخن و هر چه باد باد
از بهر اين معامله غمگين مباش و شاد
در معرضی که تخت سليمان رود به باد
کوته کنيم قصه که عمرت دراز باد
                    
تعبیر:از کاری که در پیش گرفته ای نادم و پشیمان نباش و دو دلی و تردید به خود راه نده. نتیجه هرچه باشد به خیر و صلاح تو است.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org