بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی
يعنی بيا که آتش موسی نمود گل
مرغان باغ قافيه سنجند و بذله گوی
جمشيد جز حکايت جام از جهان نبرد
اين قصه عجب شنو از بخت واژگون
خوش وقت بوريا و گدايی و خواب امن
چشمت به غمزه خانه مردم خراب کرد
دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
ساقی مگر وظيفه حافظ زياده داد
                    
  می‌خواند دوش درس مقامات معنوی
تا از درخت نکته توحيد بشنوی
تا خواجه می خورد به غزل‌های پهلوی
زنهار دل مبند بر اسباب دنيوی
ما را بکشت يار به انفاس عيسوی
کاين عيش نيست درخور اورنگ خسروی
مخموريت مباد که خوش مست می‌روی
کای نور چشم من بجز از کشته ندروی
کشفته گشت طره دستار مولوی
                    
تعبیر:دنیا مزرعه ای است که هرچه در آن بکاری همان را درو می کنی. پیروزی و شکست انسان نتیجه ی اعمال و رفتار اوست. در صورت شکست باید به اعمال و رفتار خود نگاه کنی تا اشتباهات و خطاهای خود را بشناسی و از آن تجربه کسب کنی و چراغ راه آینده سازی.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org