بعد از اين دست من و دامن آن سرو بلند
حاجت مطرب و می نيست تو برقع بگشا
هيچ رويی نشود آينه حجله بخت
گفتم اسرار غمت هر چه بود گو می‌باش
مکش آن آهوی مشکين مرا ای صياد
من خاکی که از اين در نتوانم برخاست
باز مستان دل از آن گيسوی مشکين حافظ
                    
  که به بالای چمان از بن و بيخم برکند
که به رقص آوردم آتش رويت چو سپند
مگر آن روی که مالند در آن سم سمند
صبر از اين بيش ندارم چه کنم تا کی و چند
شرم از آن چشم سيه دار و مبندش به کمند
از کجا بوسه زنم بر لب آن قصر بلند
زان که ديوانه همان به که بود اندر بند
                    
تعبیر:با تمام وجود به هدف خود پایبند باش و آن را رها نکن. به کمک خداوند امید داشته باش تا مأیوس و نا امید نشوی. صبر و تحمل داشته باش و استقامت کن.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org