خيال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم
سزای تکيه گهت منظری نمی‌بينم
بيا که لعل و گهر در نثار مقدم تو
سحر سرشک روانم سر خرابی داشت
نخست روز که ديدم رخ تو دل می‌گفت
به بوی مژده وصل تو تا سحر شب دوش
به مردمی که دل دردمند حافظ را
                    
  دل از پی نظر آيد به سوی روزن چشم
منم ز عالم و اين گوشه معين چشم
ز گنج خانه دل می‌کشم به روزن چشم
گرم نه خون جگر می‌گرفت دامن چشم
اگر رسد خللی خون من به گردن چشم
به راه باد نهادم چراغ روشن چشم
مزن به ناوک دلدوز مردم افکن چشم
                    
تعبیر:از هر راهی برای رسیدن به مقصد تلاش کن و از دوستان خوب خود یاری بخواه و به فکر دیگران هم باش و در صورت مقتضی به دوستان خود کمک کن.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org