آن پيک نامور که رسيد از ديار دوست
خوش می‌دهد نشان جلال و جمال يار
دل دادمش به مژده و خجلت همی‌برم
شکر خدا که از مدد بخت کارساز
سير سپهر و دور قمر را چه اختيار
گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند
کحل الجواهری به من آر ای نسيم صبح
ماييم و آستانه عشق و سر نياز
دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه باک
                    
  آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست
خوش می‌کند حکايت عز و وقار دوست
زين نقد قلب خويش که کردم نثار دوست
بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست
در گردشند بر حسب اختيار دوست
ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست
زان خاک نيکبخت که شد رهگذار دوست
تا خواب خوش که را برد اندر کنار دوست
منت خدای را که نيم شرمسار دوست
                    
تعبیر:زندگی بر وفق مراد و آرزویت می چرخد. خبر های خوشی را خواهی شنید که زندگی تو را دگرگون می کند. از طعنه ی دشمن بیمی به دل راه نده.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org