صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
گل بخنديد که از راست نرنجيم ولی
گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل
تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد
در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا
گفتم ای مسند جم جام جهان بينت کو
سخن عشق نه آن است که آيد به زبان
اشک حافظ خرد و صبر به دريا انداخت
                    
  ناز کم کن که در اين باغ بسی چون تو شکفت
هيچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت
ای بسا در که به نوک مژه‌ات بايد سفت
هر که خاک در ميخانه به رخساره نرفت
زلف سنبل به نسيم سحری می‌آشفت
گفت افسوس که آن دولت بيدار بخفت
ساقيا می ده و کوتاه کن اين گفت و شنفت
چه کند سوز غم عشق نيارست نهفت
                    
تعبیر:در زندگی با احتیاط رفتار کن و مراقب سخنان خود باش. سخن حق را با ملایمت و آرامی می توان به کرسی نشاند. هرکسی را محرم اسرار خود قرار نده و عاقبت اندیش باش.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org