بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنيد
ای شاه حسن چشم به حال گدا فکن
خوش می‌کنم به باده مشکين مشام جان
سر خدا که عارف سالک به کس نگفت
يا رب کجاست محرم رازی که يک زمان
اينش سزا نبود دل حق گزار من
محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد
ساقی بيا که عشق ندا می‌کند بلند
ما باده زير خرقه نه امروز می‌خوريم
ما می به بانگ چنگ نه امروز می‌کشيم
پند حکيم محض صواب است و عين خير
حافظ وظيفه تو دعا گفتن است و بس
                    
  از يار آشنا سخن آشنا شنيد
کاين گوش بس حکايت شاه و گدا شنيد
کز دلق پوش صومعه بوی ريا شنيد
در حيرتم که باده فروش از کجا شنيد
دل شرح آن دهد که چه گفت و چه‌ها شنيد
کز غمگسار خود سخن ناسزا شنيد
از گلشن زمانه که بوی وفا شنيد
کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنيد
صد بار پير ميکده اين ماجرا شنيد
بس دور شد که گنبد چرخ اين صدا شنيد
فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنيد
دربند آن مباش که نشنيد يا شنيد
                    
تعبیر:با دوستان مهربان خود صادق و بی ریا باش. هر کس را محرم اسرار خود قرار نده. به سخنان بزرگان و دوستان مطمئن گوش کن و از سختیها و رنج های روزگار مأیوس و نا امید نباش.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org