مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو
گفتم ای بخت بخفتيدی و خورشيد دميد
گر روی پاک و مجرد چو مسيحا به فلک
تکيه بر اختر شب دزد مکن کاين عيار
گوشوار زر و لعل ار چه گران دارد گوش
چشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن
آسمان گو مفروش اين عظمت کاندر عشق
آتش زهد و ريا خرمن دين خواهد سوخت
                    
  يادم از کشته خويش آمد و هنگام درو
گفت با اين همه از سابقه نوميد مشو
از چراغ تو به خورشيد رسد صد پرتو
تاج کاووس ببرد و کمر کيخسرو
دور خوبی گذران است نصيحت بشنو
بيدقی راند که برد از مه و خورشيد گرو
خرمن مه به جوی خوشه پروين به دو جو
حافظ اين خرقه پشمينه بينداز و برو
                    
تعبیر:اگر به آرزو و اهداف خود نرسیدی، نا امید نباش. هرچه کرده ای، نتیجه ی آن را در آینده خواهی دید. خودپسندی را رها کن و عاقلانه بیندیش. از شکست های گذشته پند و عبرت بگیر و آنها را چراغ راه آینده بساز. دوران خوشی هم مانند روزگار رنج و مصیبت در گذر است. مغرور نباش.

www.falehafez.org